SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Norėdami naudotis interneto svetaine https://kvapukas.lt/ (toliau – Parduotuvė), Jūs privalote perskaityti toliau pateiktas taisykles (toliau – Taisyklės), sutikti su jomis ir jų laikytis. Naudodamiesi Svetaine, patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote, sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Taisyklės – šios prekių ir paslaugų pirkimo–pardavimo Parduotuvėje paskelbtos apsipirkimo sąlygos ir taisyklės.

2.2. Pardavėjas – MB „Monate”, įmonės kodas 306207642, V.Krėvės pr. 10-57, Kaunas, https://kvapukas.lt

2.3. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė https://kvapukas.lt

2.4. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius, ir šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

2.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris.

2.6. Prekė – tai rinkodaros komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto kūrimu ir kitimu. Preke galima laikyti daiktą, kuris gali būti parduodamas rinkoje, tenkinti kieno nors norus ir poreikius.

2.7. Paslauga – tai nemateriali veikla arba proceso veikimas, vykdomas Parduotuvėje, tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

3. Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio prekes ir paslaugas Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką bei kitus su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.

4. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Apsipirkimo sąlygomis ir taisyklėmis“.

5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka.

6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.

7. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

8. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Parduotuvėje, t. y. atitinka Taisyklių 2.4 punkte nurodytus kriterijus.

9. Pirkimo–pardavimo sandoris tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių ir paslaugų krepšelį, pasirenka pristatymo (atsiėmimo) formą, pasirenka atsiskaitymo būdą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis, ir paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

10. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryti pirkimo–pardavimo sandorio dokumentai yra saugomi Parduotuvėje.

II SKYRIUS

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

11. Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos duomenis (grąžinimo atveju), kurie būtini prekėms ir paslaugoms pirkti, pristatyti, grąžinti ir mokėjimams vykdyti. Šie asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo užsakymo įvykdymo dienos.

12. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir atskleisti juos tretiesiems asmenims įstatymų numatytais atvejais. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis, kiek tai būtina užsakymui įvykdyti: sudarant pirkimo–pardavimo sandorio dokumentus (t. y. išrašant sąskaitas faktūras ir pristatant užsakymą, Pirkėjo asmens duomenys atskleidžiami pašto tarnybai, vykdančiai prekių ir paslaugų pristatymą Pirkėjui). Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka atliktas šio apsipirkimo sąlygų ir taisyklių patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu. Pirkėjo asmens duomenys reklamos, informacijos ir rinkodaros tikslais gali būti naudojami, kai Pirkėjas sutinka, pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku gauti informaciją apie kvapukas.lt vykstančias akcijas, pasiūlymus, naujienas, apklausas ir kt.“, atskiru sutikimu, nuo bendrųjų asmens duomenų pateikimo. Atskiru sutikimu gauti asmens duomenys bus saugomi 1 (vienus) kalendorinius metus nuo sutikimo davimo pradžios.

13. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje ir užsakydamas prekes ir paslaugas, įsipareigoja saugoti prisijungimo duomenis ir niekam jų neatskleisti. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba, paspaudus „Prisijungti“, esančia “Mano paskyra” puslapyje įvedus savo el.pašto adresą, paspaudus “Gauti prisijungimo kodą” mygtuką. Kai įvesite savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu el. paštas įvestas teisingai, bet yra negaunamas pranešimas, Pirkėjui rekomenduojama susisiekti su Pardavėju el. paštu info@kvapukas.lt.

14. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir turi šias teises:

14.1. Susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;

14.2. Bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimams, kylantiems iš pirkimo–pardavimo sandorio, įvykdyti arba užsakymui įvykdyti;

14.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiųsdamas pranešimą el. paštu info@kvapukas.lt su laiško temos pavadinimu „Asmeninių duomenų tvarkymas“.

III SKYRIUS

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

15. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

16. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir paslaugas ir už jas sumokėti sutartą kainą.

17. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. To neatlikus laiku ir tinkamai bei dėl to patyrus laiko ar finansinių nuostolių, Pardavėjas už tai neatsako ir nekompensuoja išlaidų.

18. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją interneto svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

19. Pirkėjas, pirkdamas paslaugas, privalomai sutinka su papildomais reikalavimais, jei tokie yra nurodyti paslaugos aprašyme kaip papildomos taisyklės ar (ir) įsipareigojimai.

IV SKYRIUS

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

20. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

21. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.

22. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.

23. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

24. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes ir paslaugas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo momento.

25. Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti sutarties.

V SKYRIUS

Prekių ir paslaugų užsakymo bei atsiskaitymo tvarka

26. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą 7 dienas per savaitę.

27. Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 676 23037 (darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00) arba el. paštu info@kvapukas.lt (bet kuriuo metu).

28. Prekių ir paslaugų kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių ir paslaugų kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

29. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir paslaugas elektronine bankininkyste. Atsiskaitymo etape Pirkėjas bus nukreiptas į pasirinktą elektroninę bankinę sistemą. Jeigu klientas užsakymą apmoka ne per elektroninę bankininkystę, kurią siūlo elektroninės parduotuvės sistema, o bankiniu pavedimu, Pirkėjas privalo atsiųsti pavedimo kopiją el. paštu info@kvapukas.lt. To neatlikus automatinė sistema neinformuos Pirkėjo apie atliktą apmokėjimą, o Pardavėjas nebus informuotas apie įvykusį pirkimą.

30. Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui sumokėjus už pasirinktas prekes ir paslaugas, į el. paštą yra išsiunčiama PVM sąskaita faktūra.[M1]

VI SKYRIUS

Užsakymo įvykdymo terminai bei prekių ir paslaugų pristatymas

31. Paslaugos nėra pristatomos, nebent aprašyme yra nurodyta kitaip, o Prekių pristatymo sąlygos bus pateiktos, kai įvesite prekių pristatymo adresą ir pasirinksite prekių pristatymo būdą. Su Parduotuvėje taikomomis pristatymo sąlygomis galite susipažinti adresu https://kvapukas.lt/pristatymas-ir-apmokejimas .

32. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos, kai įvesite prekių pristatymo adresą. Jeigu perkate tik paslaugas, pristatymo paslaugos nesirinkite, nebent paslaugos aprašyme bus nurodyta kitaip.

33. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

34. Prekes pristatyti galime tiek į namus, tiek į kitą Jūsų nurodytą pristatymo vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje, į kurią prekes gali pristatyti Lietuvos pašto tarnybos. Kitą aktualią informaciją apie pristatymo adresą pateikite skiltyje „Pridėti komentarą prie šio užsakymo“. Jei gyvenate daugiabutyje su koduotomis laiptinės durimis, būtinai įrašykite laiptinės durų kodą skiltyje „Pridėti komentarą prie šio užsakymo.

35. Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turite pateikti atitinkamą užsakymų kiekį.

36. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, Pirkėjas turi pasirūpinti, kad kas nors vietoj jo tai galėtų padaryti, ir nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę skiltyje „Pridėti komentarą prie šio užsakymo“. Tuo atveju, jei prekes pristačius nurodytu adresu jų priimti negali nei Pirkėjas, nei jo įgaliotas asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo nurodytu pristatymo adresu, tačiau netinkamam subjektui.

37. Pasirinkęs nemokamą prekių ir paslaugų atsiėmimą, Pirkėjas jį gali atsiimti užsakymo metu sutartu adresu, tačiau tik tada, kai gauna el. laišką, informuojantį, jog užsakymas yra paruoštas atsiimti. Atvykus atsiimti prekių, Pirkėjui būtina su savimi turėti asmens dokumentą ir prekių užsakymo numerį, kuris Pirkėjui yra atsiunčiamas el. paštu automatiškai pateikus užsakymą.

38. Apmokėtą prekių užsakymą Pirkėjas privalo atsiimti per 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo datos. Neatsiėmus apmokėtų prekių per 30 (trisdešimt) dienų Pardavėjas neatsako už Prekių saugojimą ir jo metu atsiradusius finansinius, moralinius ar kitus nuostolius. Per nurodytą terminą Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju ir suderinti kitą atsiėmimo laiką, bet ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo datos. To nepadarius užsakymas yra anuliuojamas be papildomo Pirkėjo informavimo.

39. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymą į namus ar kitą nurodytą vietą ir gavęs pranešimą apie tai, kad jo užsakymas paruoštas ir išsiųstas, prekes gaus per terminą, kuris yra nurodytas pristatymo sąlygose – https://kvapukas.lt/pristatymas-ir-apmokejimas . Pristatymo terminas yra preliminarus ir priklauso nuo prekes ir paslaugas pristatančio pašto kurjerio galimybių ir įsipareigojimų. Pasirinkęs prekių atsiėmimo Taisyklių 37 punkte nurodytą būdą ir gavęs pranešimą el. paštu apie užsakymo paruošimą, Pirkėjas jį gali atsiimti elektroninės parduotuvės darbo valandomis, nurodytomis Taisyklių 37 punkte. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą.

40. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

41. Pašto siuntų paslaugų teikėjui (kurjeriui) neradus adresato (po ne mažiau kaip dviejų bandymų, pateikus patvirtinamuosius dokumentus), prekės grąžinamos Pardavėjui. Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją ir Pirkėjo pateiktu el. pašto adresu. Pardavėjas taip pat informuoja Pirkėją apie Pardavėjo patirtas papildomas išlaidas (pvz., pašto siuntos grąžinimo ir kt.), jeigu tokių buvo, kurias turi padengti Pirkėjas.

42. El. laiško, nurodyto Pirkėjo pirkimo dokumentuose ar registracijos anketoje, išsiuntimas Pirkėjui prilyginamas Pirkėjo informavimui, įskaitant ir tuos atvejus, kai Pirkėjas nurodė el. pašto adresą, kuriuo negalima pateikti Pardavėjo informacijos.

43. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės Pirkėjui dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

VII SKYRIUS

Prekių ir paslaugų kokybė

44. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos techniniai duomenys ar kita papildoma informacija bendrai nurodoma prie kiekvienos prekės ir paslaugos esančiame aprašyme.

45. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

46. Visos prekės, parduodamos Parduotuvėje, yra naujos. Kiekviena Pardavėjo išsiunčiama prekė yra išoriškai patikrinama siuntos paruošimo proceso metu. Prekė nėra laikoma nekokybiška, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai būdingų ir įprastuose pardavimo vietose (pvz., nedidelės spalvų korekcijos, nežymus popieriaus spalvos pakeitimas vienoje iš išorinių briaunų ar pan.).

47. Visos prekės ir paslaugos, parduodamos Parduotuvėje, atitinka nurodytus techninius duomenis, kurie aprašomi prie pasirinktos prekės ir paslaugos esančiuose informaciniuose laukuose.

48. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo–pardavimo sandorio, jei prekės ir paslaugos trūkumas yra mažareikšmis.

VIII SKYRIUS

Prekių grąžinimas ir keitimas

49. Prekės grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 str. ir 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

50. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 dalimi, prekės (išskyrus pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (pvz. gaminiai, pagaminti pagal Pirkėjo reikalavimus, gaminiai su Pirkėjo nuotraukomis, pasirinktais tekstais ar grafinėmis detalėmis; marškinėliai su pirkėjo pasirinktu atvaizdu ir kita) ir kitą poligrafinę produkciją ir kitas prekes, nurodytas Mažmeninių prekybos taisyklių 17 punkte), grąžinamos per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.

51. Pinigai, sumokėti už paslaugas, yra negrąžinami, išskyrus sudarytiems pirkimo–pardavimo sandoriams dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu pirkimo–pardavimo sandoryje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis.

52. Vadovaujantis Taisyklių 50 punktu, norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją e. paštu info@kvapukas.lt.

53. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

53.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

53.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

53.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos visos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;

53.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

53.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

54. Grąžinamos prekės turi būti pristatytos klientui patogiu būdu adresu – sutartinai suderintu adresu.

55. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 50–54 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. El. parduotuvei nustačius, kad Pirkėjas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos prekę, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti el. parduotuvei visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.

56. Jeigu Pirkėjas nori pakeisti nekokybiškas prekes kitomis, apie grąžinimą privalo pranešti e. laišku adresu info@kvapukas.lt per 3 (tris) dienas, kuriame nurodo prekių pavadinimus arba nuorodas į prekes, pageidaujamas gauti vietoj grąžinamų. Jeigu naujų prekių vertė viršys grąžinamų prekių vertę, skirtumas privalės būti apmokėtas pagal Pardavėjo atsiųstą sąskaitą faktūrą. Jeigu naujų prekių vertė bus mažesnė nei grąžinamų prekių vertė, Pardavėjas per 30 dienų grąžins prekių kainų skirtumą Pirkėjui.

57. Pirkėjui nutraukus pirkimo–pardavimo sandorį dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui. Visi pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į grąžinimo prašyme (prašymo forma pateikta grąžinimo punkte) Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

58. Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus 57 punkte nurodytus atvejus.

IX SKYRIUS

Šalių atsakomybė

59. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

60. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

61. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

62. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

63. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

64. Pardavėjas neatsako už parduodamų leidinių turinį (pvz., korektūros, redagavimo, vertimo klaidas ir kokybę), dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai knygos leidėjui, nurodytam prie kiekvienos knygos techninių detalių.

X SKYRIUS

Informacija ir rinkodara

65. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu pašto adresu.

66. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje nurodytu el. pašto adresu info@kvapukas.lt.

67. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių ryšio tinklų sutrikimų ar kai Pirkėjas pateikia klaidingus savo asmens duomenis.

68. Prekėms ir paslaugoms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent Pardavėjas yra nurodęs kitaip.

XI SKYRIUS

Ginčų sprendimas

69. Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvark.

70. Pirkėjas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į Pardavėją raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:

70.1. siunčiant el. paštu info@kvapukas.lt;

71. Pirkėjas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

XII SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

72. Taisyklės gali būti keičiamos ir naikinamos kvapukas.lt administracijos sprendimu.